Regulamin

REGULAMIN PLATFORMY E-KWIACIARNIE.pl

 
SŁOWNIK POJĘĆ
 
Platforma - serwis internetowy zarejestrowany w domenie www.e-kwiaciarnie.pl, należący do firmy MTON - Michał Tobiasz z siedzibą w Pogorzelec 20, 08-480 Maciejowice,  wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta gminy Maciejowice nr 001460589 , NIP: 826-206-95-92, Regon: 142407237.
 
Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która zaakceptowała regulamin korzystania z Platformy i skutecznie dokonała rejestracji na Platformie.
 
Administrator/Właściciel – właściciel Platformy
 
Zamawiający – zarejestrowany użytkownik kupujący Produkt
 
Sprzedawca – zarejestrowany użytkownik sprzedający Produkt
 
Konto - miejsce na Platformie dostępne po dokonaniu rejestracji, posiadające unikalny login oraz hasło. Na Platformie wyróżniamy 5 typów kont.
 
Produkt — produkt, usługa, które są zamieszczone na sprzedaż na Platformie
 
Rejestracja - proces określonych czynności prowadzących do założenia konta na Platformie
 
Profil użytkownika - sekcja Platformy dostępna dla Użytkownika zarejestrowanego, dająca korzyści płynące z własnej strony www
 
Regulamin – poniższy dokument dotyczący zasad korzystania z Platformy
 
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
1. Celem E-KWIACIARNIE.pl jest udostępnienie platformy do realizowania transakcji online w tym sprzedaży materiałów kwiatowych i upominków za pośrednictwem sieci internet oraz tworzenie przestrzeni dla współpracy firm z branży florystycznej.
 
2. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne dla Użytkowników, którzy zarejestrowali swoje konto jako Użytkownik (bez możliwości sprzedaży Produktów) oraz płatne dla Kont: Kwiaciarnia/Studio florystyczne, Hurtownik, Producent, Firmy edukacyjne, szkoleniowe (konta z możliwością sprzedaży oraz prowadzenia Profilu firmowego).
 
3. Zawartość strony internetowej jest podzielona na część ogólnie dostępną dla Internautów i na część dostępną wyłącznie dla zarejestrowanych Użytkowników wg. zarejestrowanych typów kont.
 
4. Użytkownik wypełniając formularz rejestracyjny oświadcza jednocześnie, że podane w nim dane są kompletne i prawdziwe, ma prawo do ich wykorzystania, zapoznał się z treścią Regulaminu i zobowiązuje się go przestrzegać.
 
5.Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie aktualizować zarejestrowane na Platformie dane w przypadku każdej ich zmiany.
 
6. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego przez Użytkowników prowadzących działalność gospodarczą następuje weryfikacja ich danych. Weryfikacja polega na porównaniu danych rejestracyjnych z danymi dostępnymi na stronie www.stat.gov.pl/regon. W przypadku gdy dane nie będą tożsame, wówczas Administrator będzie wymagał dostarczenia na adres poczty elektronicznej   bok@e-kwiaciarnie.pl kopii dokumentów: zaświadczenie o dokonaniu wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, decyzję o nadaniu NIP, zaświadczenie o nadaniu numeru REGON, aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru, w którym Użytkownik jest wpisany wydany nie później niż 3 miesiące przed datą dokonywania rejestracji.
 
7. Rejestracja Użytkowników może być dokonana wyłącznie przez osobę, która ma zgodę do reprezentowania Użytkownika, w tym do dokonywania w jego imieniu wszelkich czynności związanych z Rejestracją oraz do wykonywania wszystkich praw i obowiązków Użytkownika. 
 
8. Po wysłaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego, każdy Użytkownik otrzymuje na adres poczty elektronicznej podany w czasie procesu rejestracji stosowny link, którego kliknięcie powoduje potwierdzenie rejestracji i utworzenia konta na Platformie.
 
9. Właściciel Platformy nie ponosi odpowiedzialności za szkody: powstałe na skutek niemożliwości korzystania z Platformy z przyczyn leżących po stronie Użytkownika lub osób trzecich, wyrządzone w wyniku korzystania z Platformy w sposób sprzeczny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wynikłe z podania przez Użytkowników  nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy Rejestracji.
 
10. Administrator Platformy zastrzega, iż do korzystania z Platformy konieczne jest: podłączenie z siecią Internet oraz korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie dokumentów HTML i obsługą JavaScript.
 
11.Właściciel nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez użytkowników, nie może zapewnić, że każda z zaangażowanych stron działa w dobrej wierze.
 
12. Właściciel  nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Użytkowników umów związanych z Produktem.
 
13. Platforma może być używana jedynie do celów zgodnych z obowiązującym prawem. Zabronione jest wykorzystywanie Platformy do dystrybucji materiałów chronionych przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie oraz materiałów, treści sprzecznych z prawem, obraźliwych, naruszających dobre obyczaje lub dobre imię osób trzecich, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc oraz materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym. 
 
14. Platforma zawiera linki do innych stron internetowych. Właściciel Platformy nie ponosi odpowiedzialności za dostępność witryn, do których linki znajdują się na stronie Platformy jak również za ich użyteczność, dokładność i zawartość, w tym za oferowane na nich produkty lub usługi.
 
15. Użytkownik ma prawo składać reklamacje, co do nieprawidłowości działania Platformy, które rozpatruje właściciel Platformy. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej: login, imię, nazwisko i adres poczty elektronicznej Użytkownika, opis nieprawidłowości funkcjonowania Platformy. Uwagi należy przesyłać na adres poczty elektronicznej: pomoc@e-kwiaciarnie.pl. Właściciel Platformy rozpatruje uwagi i informuje Użytkownika  o wynikach postępowania reklamacyjnego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 
PRAWA WŁASNOŚCI
 
1. Opisy i zdjęcia produktów są własnością Użytkowników i podlegają ochronie prawami autorskimi.
 
2. Użytkownik  oświadcza że jest autorem dodawanych zdjęć i/lub posiada do niego pełne prawa autorskie.
 
3. Użytkownikowi nie wolno udostępniać swojego konta innym osobom. Niedopuszczalne są wszelkie próby ingerencji w konta innych Użytkowników.
 
4. Dane osobowe Użytkowników mogą być wykorzystywane przez właściciela Platformy do celów marketingowych, a w szczególności do przesyłania i otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną, wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika zgody na takie przetwarzanie. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych nie jest warunkiem do rejestracji Użytkownika.
 
5.Użytkownik wyraża zgodę na zamieszczanie przez Administratora  zdjęć pochodzących z profilu użytkownika na Fanpage E-KWIACIARNIE.
 
PRODUKTY I ZAKUPY
 
1. Ceny podane przy wszystkich Produktach są cenami brutto i nie zawierają kosztów przesyłki.
 
2. Każdy Użytkownik wystawiający swoje produkty na sprzedaż na Platformie musi w swoim profilu udostępnić swój własny regulamin zamówień na jego koncie.
 
3. Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia) i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem a ich publikacja nie narusza praw Właściciela, Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich.
 
4. Treść Produktu powinna w jasny sposób nawiązywać do produktu/usługi, opisywać je dokładnie, rzetelnie i kompletnie oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników.
 
5. Jeden Produkt może dotyczyć tylko jednego produktu/usługi.
 
6. Publikacja Produktu w Platformie jest płatna. Produkt może być wystawiony przez okres wynikający z wykupionego abonamentu.
 
7. Zamieszczenie Produktów na Platformie wymaga:
- opłaconego abonamentu
- wypełnienia formularza dostępnego na stronach Platformy, w tym umieszczenia treści Produktu  (wypełnienia co najmniej pól oznaczonych jako obowiązkowe) 
- emisja Produktu na Platformie rozpoczyna się niezwłocznie po jego dodaniu
 
8. Za pomocą formularza, o którym mowa powyżej, Użytkownik może dołączyć do Produktu zdjęcia w liczbie i w formatach określonych na stronie Serwisu.
 
9. Produkty dodane przez Użytkownika  zostają zamieszczone w odpowiednich kategoriach, natomiast publikację na stronie głównej aktywuje Administrator – Produkt musi spełnić wytyczne opisane w punkcie Zdjęcia Produktów niniejszego Regulaminu 
 
10. Administrator nie odpowiada za:
- brak zainteresowania Produktem Użytkownika
- realizację obowiązków Użytkowników wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących Produktu
- działanie siły wyższej, systemów teleinformatycznych lub urządzeń od Administratora niezależnych
- składane przez Użytkownika oświadczenia drugiej stronie transakcji.
 
11. Administrator ma prawo do usunięcia każdego Produktu lub zablokowania Konta jeśli zaistniało podejrzenie że za pośrednictwem Platformy mogło lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Użytkowników w ramach Platformy. Podobnie w przypadku, w którym Produkt/Konto negatywnie wpływa na dobre imię Administratora lub w inny sposób szkodzi Platformie.
 
12. Koszt transportu zamówienia ustala Sprzedawca, istnieją możliwe formy obliczenia kosztu transportu:
12.1 automatycznie na podstawie odległości, która dzieli adres zamawiającego z adresem sprzedawcy. Do wyliczenia kosztu transportu używana jest uśredniona cena za 1 kilometr, która w serwisie E-KWIACIARNIE.pl wynosi: 0.70 zł  
12.2 koszty indywidualnie ustala Sprzedawca
 
13. Koszt transportu ponosi Zamawiający.
 
ZDJĘCIA PRODUKTÓW - opis wymagań został szczegółowo opisany tutaj.
 
POLITYKA PRYWATNOŚCI
 
1. Administrator zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.
 
2. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Administrator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Administratora danych osobowych innemu  administratorowi danych.
 
3. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. 
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27.09.2012 roku.
 
2. Użytkownik może usunąć Konto będąc zalogowanym na swoim Koncie poprzez wybranie odpowiedniej opcji, lub poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie za pomocą poczty elektronicznej na adres: bok@e-kwiaciarnie.pl
 
3. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym użytkowników - Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu będą zamieszczane na stronie internetowej Platformy i będą obowiązywały od daty ich opublikowania.
 
aktualizacja 26.10.2012
aktualizacja 03.12.2012
aktualizacja 12.12.2012
aktualizacja 28.05.2016
 

Ankieta

Jak często zamawiasz kwiaty przez Internet?

wypełnij

Newsletter

Bądź na bieżąco - zapisz się do naszego newslettera!